Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van MAAREENTJE, gevestigd te Wijk bij Duurstede

Versie geldig vanaf 01 Juli 2014 (laatst aangepast 02-01-2020)

 

 1. Algemeen

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MAAREENTJE en op iedere tussen MAAREENTJE en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van MAAREENTJE, www.maareentje.nl.

1.2       Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. MAAREENTJE behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door MAAREENTJE erkend.

1.4       MAAREENTJE garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5       MAAREENTJE benadrukt dat de koopwaar allemaal met de hand gemaakt is, en daarbij uniek Hiermee wil ik graag benadrukken dat dit betekent dat het voor kan komen dat een artikel niet perfect is afgewerkt.

 1. Levering

2.1       Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2       In het kader van de regels van de koop op afstand zal MAAREENTJE bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3       Aan de leveringsplicht van MAAREENTJE, zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MAAREENTJE geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4       Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5       Bij verzending streven we ernaar om de bestelling zo spoedig mogelijk te versturen. Het liefste de volgende dag. MAAREENTJE is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending via de post. Tegen een meerprijs kunt u dit risico verzekeren. Mocht u dit willen, neem dan contact op met MAAREENTJE.

 1. Prijzen

3.1       Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2       Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3       Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1       Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij MAAREENTJE. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt MAAREENTJE zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt MAAREENTJE binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2       Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.

4.3       Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • Diensten overeenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 • indien de klant laat verzenden via pakketpost, kunnen de verzendkosten nooit worden terugbetaald indien het pakket retour komt omdat het niet is aangenomen. Wil de klant de zending nogmaals laten verzenden zullen altijd de werkelijke kosten eerst moeten worden voldaan. Wil de klant de retour gekomen bestelling annuleren, zullen eerst de werkelijk gemaakte verzendkosten van het retour te betalen bedrag in mindering worden gebracht.
 1. Gegevensbeheer

5.1       Indien u een bestelling plaatst bij MAAREENTJE , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van MAAREENTJE. MAAREENTJE houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2       MAAREENTJE respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3       MAAREENTJE maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 1. Garantie en conformiteit

6.1       De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2       Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3       De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan MAAREENTJE  deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan MAAREENTJE . Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4       Indien klachten van de afnemer door MAAREENTJE  gegrond worden bevonden, zal MAAREENTJE  de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van MAAREENTJE bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van MAAREENTJE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.6       Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens MAAREENTJE in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van MAAREENTJE en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

 1. Aanbiedingen

7.1       Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2       Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt MAAREENTJE  zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3       Mondelinge toezeggingen verbinden MAAREENTJE slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4       Aanbiedingen van MAAREENTJE gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5       MAAREENTJE kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Overeenkomst

8.1       Een overeenkomst tussen MAAREENTJE en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door MAAREENTJE op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2       MAAREENTJE behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1       Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van MAAREENTJE gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Overmacht

10.1     MAAREENTJE is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2     Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MAAREENTJE alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3     MAAREENTJE  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MAAREENTJE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4     Indien MAAREENTJE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10.5     Indien de vervoerder de zending kwijt raakt en MAAREENTJE kan aantonen dat het bestelde is verzonden, vergoeden wij u wat de vervoerder aan ons vergoed.

 1. Aansprakelijkheid   

11.1     MAAREENTJE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website of neem contact met ons op. MAAREENTJE is niet aansprakelijk voor letsel, dat is ontstaan door verkeerd en/of onredelijk gebruik van de artikelen.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1     Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2     Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen MAAREENTJE en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Wijk bij Duurstede kennis, tenzij MAAREENTJE er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 1. Overige
 • Alle artikelen van MAAREENTJE worden in een beperkte oplage gemaakt. Waardoor je verzekerd bent van een uniek product. De producten worden met veel zorg en precisie gemaakt. Aangezien dit allemaal met de hand gebeurt kan het soms voorkomen dat er een vlekje, rafeltje, los draadje of iets anders op het product zit. Dit is soms niet te vermijden. U kunt altijd contact opnemen met MAAREENTJE om te vragen wat te doen in desbetreffende situatie.
 • Cadeauservice
  Het is mogelijk om bij een bestelling een alternatief afleveradres in te voeren. Ook is het mogelijk om een persoonlijke tekst voor de ontvanger op te geven. Dit kan in het opmerkingenveld . Ik zorg dan voor een mooie verpakking en een kaartje zonder extra kosten.

Contactgegevens

MAAREENTJE
Oude Pyramide 69
3962HK  Wijk bij Duurstede
E-mailadres: info@maareentje.nl
KvK-nummer: 61038881
BTWnr.: NL001998208B98
IBAN:  NL92 KNAB 0258 1551 16